Успешна жена во „машки свет”

Во месецот кога најмногу се зборува за родовата еднаквост и можностите на жената да биде се…